Přehledová mapa Lesy Krnov

Podle historických dokladů byla krajina v okolí dnešního Krnova až do poloviny 13. stol. osídlením nedotčeným zeměpanským hvozdem, který byl pokračováním moravského hraničního pásma, rozprostírajícího se mezi Moravou a Polskem. Tento rozsáhlý zeměpanský les byl kolonizován v druhé polovině 13. stol. Město Krnov získalo les již roku 1281, kdy mu kníže Mikuláš (levoboček Přemysla Otakara II.) věnoval 24 lánů lesa nad Opavicí (nyní Staré a nové Purkartice).

Komtur Řádu německých rytířů koupil r. 1334 pustou ves Ježník a dal ji Krnovským k vysazení. Markrabí Jan Jiří pustil městu les „Mösniz“, náležející špitálu Sv. Ducha v Krnově.

Ucelený obraz o významu lesů pro město Krnov přináší znalecký odhad z druhé poloviny 18. století. Lesy, které jsou hlavními městskými realitami, jsou vlastně  srdcem a životem města Krnova. Jsou pro něj od nejstarších dob zdrojem příjmů. Jsou jeho záchranou v případě neštěstí, ohně a válek.

Z uvedeného je patrné, že na těchto lesích spočíval od počátku jejich držby městem úkol plnit pravidelné a mimořádné potřeby dříví, a že  bylo požadováno i zastřešení určitých rezerv dříví nastojatě pro nepředvídané katastrofy města. Jako veřejný majetek byly také většinou opatrovány a šetřeny.

ocenění majetku lesní správy 1951

Město Krnov se svými lesy hospodařilo až do roku 1951, kdy bylo nuceno tyto lesy převést do vlastnictví státu.  V minulosti byl lesní majetek města Krnova obhospodařován samostatnou organizací „Lesní správa města Krnova v Karlovicích“ . Z historických dokumentů můžeme zjistit, že obhospodařovala 1513,71 ha lesa, vlastnila jednu provozní budovu v Karlovicích kde měla sídlo, čtyři hájovny, jednu lesovnu na Ježníku (dnešní sídlo lesní správy), loveckou chatu „Kamenná bouda“, tři obytné domy a jeden sklep. Z níže uvedeného historického ocenění k 1.1.1951 vyplývá , že hodnota majetku lesní správy činila 28,814,057 Kčs.   Tento majetek muselo Město předat státu pravděpodobně k 30.6.1953. Z dobových dokumentů vyplývá, že státu se muselo kromě lesů a budov předat i veškeré strojní vybavení související s lesním hospodářstvím.

Zákonem č. 172 z 24.dubna 1991 o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, přešlo na Město Krnov v roce 1992 více jak 1518 ha lesní půdy. Postupným předáváním přídělů a identifikací majetku se celková výměra ustálila na 1671 ha. Město Krnov pro veškerou přípravu, rozběh  a pro převzetí historického lesního majetku přijalo pana ing. Jiřího Vacka, který zajišťoval veškeré úkoly s identifikací a převodem majetku na Město.Na tomto majetku začalo hospodařit k 1.7. 1992 formou pronájmu, který byl svěřen stávajícím lesním akciovým společnostem, které vznikly transformací z lesních závodů, které na těchto pozemcích do doby předání hospodařily. Z toho bylo spravováno bývalým Lesním Závodem Karlovice 403 ha  a bývalým LZ Město Albrechtice 1115 ha lesní půdy. V tomto meziobdobí město Krnov chystalo zřízení organizace, která bude tento majetek pro Město spravovat. Tak vznikla k 1.1. 1993 příspěvková organizace Lesní správa města Krnova. Původní sídlo vzniklo v budově dnešního Katastrálního úřadu Krnov v ulici U požárníků. Počáteční představa pana ing. Vacka o správě byla hospodařit dodavatelsky systémem státních lesů s tím, že personál by práce zadával a přebíral a práce by se soutěžily. Protože lesní správa začala hospodařit v období rozvíjející se kůrovcové kalamity, odsunovaly akciové společnosti nasmlouvané práce pro lesní správu  až na druhou kolej a přednostně plnily úkoly u státních lesů. Proto se lesní správa rozhodla tento systém opustit a převzala si nejprve pěstební a později i těžební činnost do své režie. To znamenalo přijmout zaměstnance, nakoupit techniku, zřídit manipulační sklad a uzavřít smlouvy s živnostníky a firmami vykupujícími dřevo. Později se Město rozhodlo  budovu U požárníků odprodat katastrálnímu úřadu a tak se lesní správa přestěhovala do budovy Technických služeb na Staré ulici. Zde z důvodu hrozby sankcí od finančního úřadu došlo k přechodu příspěvkové organizace na obchodní společnost Lesní správa města Krnova s.r.o. V roce 1999, po provedené rekonstrukci budovy na Ježníku, která sloužila jako lesovna městských lesů ještě před předáním státu v 50. letech, došlo k přestěhování sídla lesní správy na Ježík, kde sídlí až do dnešního dne.