Lesní správa města Krnova s.r.o. byla zřízena za účelem správy lesního majetku ve vlastnictví města Krnova v roce 1993. V současné době obhospodařuje 1655 ha lesní půdy. Hlavní činností je pěstební činnost, spočívající v zalesňování porostů, péči o mladé lesní porosty a ochrana před škodlivými činitely, dále těžební činnost, skládající se z vlastní těžby dřeva, jeho přibližování koňmi a traktory, odvoz dříví vlastní odvozní soupravou pro vlastní potřebu a pro cizí a následná manipulace dříví na vlastním dřevoskladě na Ježníku.

Lesní správa se nezabývá pouze hospodářskou činností. V roce 1998 nechala zpracovat studii na rekreační využití příměstských lesů v okolí Krnova. Na základě této studie bylo v okolí Krnova zařazeno 510 ha lesů ve vlastnictví města Krnova do kategorie lesa zvláštního určení, kde je omezeno hospodářské využití a jsou posíleny funkce rekreační. Výsledky jsou patrné na vrcholové části Cvilína mezi kostelem a rozhlednou, kde se po prosvětlení porostu a terénních úpravách dosáhlo parkového charakteru, který má sloužit k rekreačnímu využití návštěvníků a celkově dokreslit vzhled významných krnovských dominant. Nemalou měrou se na zlepšení stavu vrcholové části podepsalo i zakonzervování památníku slezských básníků. Parkové a rekreační využití umožňuje i 22 zabudovaných laviček.

Na druhé části lesního majetku na Ježníku se rovněž provádějí opatření k realizaci zpracované studie. Jsou zde zpřístupňovány cesty navržené k rekreaci a zabudovány lavičky k odpočinku, budují se altány, byly obnoveny 3 vodní nádrže a vytvořena jedna nová pro lepší hospodaření s vodou v období sucha a vytvoření vhodného prostředí pro vodní živočichy. Pro příjemnou procházku kolem Ježnického potoka byla vybudována rekreační cesta Dolní.

V roce 2001 byla obnovena dřevěná rozhledna na vrchu Vyhlídka nad Ježníkem. V rekultivovaném lomu pod cvilínskou rozhlednou bylo v roce 2007 vybudováno dětské hřiště a na Ježníku, pod domovem důchodců byl zřízen odpočinkový areál Ježečkův palouček, který byl v roce 2008 doplněn o houpačky a prolézačky pro nejmenší návštěvníky. Všechny tyto aktivity vedou k tomu, aby se lesy okolo Krnova staly místem rekreace, odpočinku a rodinných výletů  tak, jako tomu bylo dříve.

Ani ve zbývající části lesa ze Starých Purkartic do Karlovic se na rekreační činnost nezapomíná. Zde bylo vyčištěno Mořské oko nad Karlovicemi u kterého bylo zbudováno odpočívadlo. Rovněž po rekonstrukci Kamenné boudy bylo u tohoto houbaři velmi dobře známému orientačnímu bodu vybudováno odpočívadlo, které je návštěvníky hojně využíváno.

Vodní nádrž

Ježečkův palouček

Kamenná bouda