Město Krnov je tvořeno lesy z jedné čtvrtiny svého území. Největším vlastníkem je stát, vlastní 525 hektarů, s kterými hospodaří státní podnik lesy České republiky prostřednictvím Lesní správy Město Albrechtice. Dalším velkým vlastníkem je město Krnov. 482 hektarů jeho lesů v okolí města je zařazeno do kategorie lesa zvláštního určení, kde je omezeno hospodářské využití a jsou posíleny funkce rekreační. Městské lesy spravuje Lesní správa města Krnova s. r. o. Dále pak vlastní les soukromé či právnické osoby, výměra jejich lesů převážně nedosahuje více než několika hektarů.

V okolí Krnova převažují smrkové lesy, smrk zde tvoří více než 50% porostů, do nichž jsou přimíšeny další jehličnany, borovice a modřín, a stromy listnaté – dub, buk, javor, lípa či jasan. Část porostů je v posledních letech oslabena kalamitami, větrnou či kůrovcovou, část mladých porostů poškodil časný či pozdní sníh v době, kdy jsou stromy olistěny, objevují se stromy napadené václavkou.

Z hlediska hospodářských ukazatelů je snahou správného hospodáře (lesníka) dosáhnout stavu, kdy z výnosu z vytěženého dřeva dokáže zajistit obnovu a výchovu nového lesa, racionálně les spravovat, zajistit a údržbu nebo pořízení odpovídající techniky či zvelebení lesních cest a dalších zařízení. Z takto získaných prostředků se daří u obou velkých vlastníků budovat i zařízení, která slouží návštěvníkům lesa pro každodenní či víkendovou rekreaci a poučení.

Zdroj: http://www.krnov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7455&id=3615&n=primestske-lesy